Ascent Design, Inc.

ethiopia: Karo tribal youth - Omo River Valley, Ethiopia