Ascent Design, Inc.

ethiopia: Karo tribal hunter - Omo River Valley, Ethiopia